sábado, 22 de octubre de 2016

Cap a una Europa federal (per Silvia López Valentín)

El federalisme no és una solució conjuntural a l'onada nacionalista, no és únicament un tipus d'ordenament territorial o administratiu, sinó que és una cultura, una forma de vida que construïm entre tots i totes cada día mitjançant la globalizació, amb les xarxes socials, els viatges... El federalisme és l'única solució possible per poder garantir la justícia social i la igualtat d'oportunitats per a totes i tots


(Intervenció de Silvia López Valentín a la presentació de Federalistes d’Esquerres al Parlament Europeu)El que m'agradaria dir es basa, per descomptat, en les meves experiències personals i una petita reflexió sobre la situació política actual europea. Per a mi i per a la meva generació, que hem crescut amb el programa Erasmus als instituts, amb el que vam tenir l'oportunitat de viure intercanvis entre estudiants de diferents països europeus. Amb el programa Erasmus, que ens oferia l'oportunitat de viure uns mesos a una ciutat europea introduint-nos a la vida universitària, i sabem que viatjar per Europa, és viatjar per casa nostra, ens desconcerta que l'augment dels sentiments nacionalismes ens obliguin a viure certes situacions quan arribem al "món adult", al moment d'accedir al nostre primer lloc de treball, i us explico per què dic això:
Estarem d'acord en el fet que Europa, avui dia, està sent víctima de grans amenaces que són impossibles d'afrontar des d'una posició nacional. Per a poder afrontar aquests reptes que se'ns presenten, necessitem, entre altres coses, tenir una política fiscal i exterior harmonitzada. Per exemple, mentre les grans transnacionals i el capital pugui moure's d'un país a un altre, sense cap tipus de barreres, instal·lant-se en funció de l'Estat Membre que millors condicions li ofereixi, els europeus i les europees mai tindrem la força suficient per a poder reclamar uns drets laborals i civils dignes i justos. Si fóssim capaços de no fer-los el joc als grans capitals, tal com els hi estem fent, permetent-los instal·lar-se a Irlanda perquè paguen pocs impostos i contractar a les persones a Grècia perquè allà els salaris són més baixos, guanyaríem com a classe social, guanyaríem com a humanitat.
A causa d'aquesta situació, les joves, sobretot els del sud d'Europa, ens veiem obligats a competir entre nosaltres, per culpa també d'aquesta tendència de polítiques ultraliberals que van començar als anys vuitanta i que encara no hem sigut capaços de parar i a haver d'establir-nos on el capital decideixi explotar-nos.
Als últims anys, a més, estem sent testimonis d'altres grans problemes que també seran impossibles d'afrontar mentre s'abordin des d'una visió nacional. Estem patint un canvi climàtic contra el qual, òbviament, serà inútil qualsevol mesura que es vulgui prendre des d'un sol país, i també estem presenciant cada dia, pels mitjans de comunicació, la gran crisi humanitària que s'està donant a les portes d'Europa a causa de la gran onada de persones refugiades que busquen un lloc digne i segur on poder viure. Amb les seves vides sembla que estiguem jugant, discutint-nos a quants et toca acollir a tu, o a mi.
Des de fa molts anys, sé que l'únic fi possible per a la Unió Europea és la unió federada dels seus actuals Estats Membres, l'únic possible per a poder seguir evolucionant i poder garantir una vida digna i justa per a totes i tots. Però l'onada de moviments nacionalistes al llarg i ample d'Europa, ens fa trontollar aquest objectiu i, a causa d'això, estem en perill de quedar-nos estancats en aquest procés d'evolució cap a lo federal.
Per finalitzar, m'agradaria remarcar que el federalisme no és una solució conjuntural a l'onada nacionalista, no és únicament un tipus d'ordenament territorial o administratiu, sinó que és una cultura, una forma de vida que construïm entre tots i totes cada dia mitjançant la globalització, amb les xarxes socials, els viatges... El federalisme és l'única solució possible per poder garantir la justícia social i la igualtat d'oportunitats per a totes i tots.

Vídeo de l’acte:

martes, 18 de octubre de 2016

Intervenció de Joan Botella a la presentació de Federalistes d’Esquerres al Parlament Europeu

L’única via de solució a la crisi institucional és la recuperació dels elements federals que procedeixen de les millors tradicions espanyoles. El federalisme no s’ha de concebre com una recepta pre-establerta, com un mer arranjament institucional. El federalisme és, sobretot, un conjunt de valors i un conjunt de propostes d’acció política i legislativa. Pot ser una recepta complexa; però és l’única que està a l’altura dels nostres temps
“Federalistes d’Esquerres” és una associació ciutadana creada el 2012, com a resposta a un doble repte, a una doble insatisfacció: En primer lloc, la constitució d’un govern central a Espanya, presidit pel senyor Rajoy, amb una orientació alhora enormement restrictiva dels drets ciutadans i fortament centralitzadora; i en segon lloc, el sorgiment d’un extens moviment separatista a Catalunya, amb àmplia base social (encara que no majoritària) i amb el suport de les institucions de govern de la comunitat autònoma.
Creiem que tots dos moviments constitueixen respostes errònies i unilaterals a un problema real, com és el de la configuració deficient de les estructures estatals a Espanya. La creació al llarg dels últims 35 anys de l’anomenat “Estat de les Autonomies” no s’ha completat adequadament, i es pot considerar avui com una operació frustrada, en la qual tant l’administració central com els governs regionals competeixen entre si, sense que hi hagi suficients incentius per a l’acord i la cooperació lleial entre els dos nivells de govern.
D’aquí es deriven diverses qüestions: una mala articulació entre el govern central i els governs de les comunitats autònomes; una cultura d’escassa responsabilitat fiscal entre uns i altres (especialment visible en els últims anys, en què l’esforç per reduir la despesa pública ha recaigut només sobre els governs regionals i locals, però no sobre el govern central), la gestió ineficient dels programes i serveis d’infraestructures, concebuts d’una manera centralista pel govern de Madrid, la qual cosa fins i tot ha motivat el retret per part d’institucions de la Unió Europea, i la constant desautorització dels governs locals i regionals, obligats a reduir els seus pressupostos, a seguir les orientacions cada vegada més intervencionistes del govern central i, en definitiva, a veure retallada la seva autonomia.
Davant d’això, creiem que l’única via de solució és la recuperació dels elements federals que procedeixen de les millors tradicions espanyoles, i que en bona part es van veure recollits en la Constitució espanyola de 1978. El federalisme no s’ha de concebre com una recepta pre-establerta, com un mer arranjament institucional. El federalisme és, sobretot, un conjunt de valors i un conjunt de propostes d’acció política i legislativa.
Aquests valors i propostes -reconeixement i respecte recíproc; diàleg; polítiques acordades; govern compartit; descentralització i subsidiarietat; racionalitat política i solidaritat- no poden limitar-se a la política nacional. Es poden i s’han de projectar també a l’àmbit europeu: Les dificultats que avui viu la Unió són filles d’una visió parcial, tancada, insuficientment federal (com mostren el retorn dels nacionalismes, la tecnocràcia, l’allunyament entre ciutadans i institucions, el creixement de la “eurofòbia” en alguns països, etc…)
“Federalistes d’Esquerres” és una associació políticament plural, que reuneix ciutadans d’esquerres, tinguin o no tinguin una identitat de partit més precisa, o fins i tot vinculats a diferents partits polítics. Per això com a associació no prenem partit sobre qüestions concretes de l’actualitat, ni adoptem pronunciaments concrets o propostes d’alternatives precises davant de situacions complexes, com la que ara es dóna a Espanya.
Preferim concentrar-nos en els elements més generals, més propers als valors i als grans principis democràtics i constitucionals, fent difusió i informació pública sobre el federalisme, sobre els seus valors i continguts, i especialment sobre les seves potencialitats com a element d’aproximació, com a metodologia d’abordatge de qüestions candents de la realitat social, com la crisi dels refugiats, les polítiques hidràuliques, els mecanismes de solidaritat, la gestió de la complexitat nacional i cultural o el creixement de les desigualtats socials.
Aquest conjunt d’objectius i valors que els hem presentat han de transformar-se en propostes institucionals i polítiques més precises. El nostre objectiu no és prendre partit, ni tan sols formular de manera precisa aquestes propostes (encara que oferim la nostra col·laboració a les forces que la sol·licitin).
Definim la nostra activitat com una activitat predominantment social, i això en un doble àmbit:
  • En primer lloc, difonent la cultura federal entre els nostres conciutadans: actes de presentació, col·loquis, taules rodones, edicions de materials (com el llibre que veuen), o la preparació d’un film documental que, amb el títol de “FEDERAL”, vol mostrar com el federalisme ha resolt problemes aparentment intractables en territoris tan diversos com els Estats Units, l’Índia, Alemanya, Bèlgica o Sud-àfrica.
  • Convocant a grups de tècnics i experts, per elaborar anàlisis de processos que permetin elaborar ulteriorment propostes, tant en el terreny institucional, com en la formulació de polítiques substantives. Volem mostrar de quina manera una perspectiva federal permet abordar i millorar la resposta política davant molts dels problemes plantejats (com l’acollida de refugiats, la gestió de la crisi ambiental, les negociacions de tractats de comerç internacional, les polítiques de recursos hidràulics, o l’ús de llengües minoritàries, com el català, en les institucions de la Unió).
Per concloure: Creiem que l’estancament, l’hostilitat i la insatisfacció ciutadana que es viuen avui a Catalunya, al conjunt d’Espanya i a la mateixa Unió Europea, només es poden superar des d’una actitud que promogui els valors propis de la tradició federalista. La tradició federal ens ofereix els elements avui necessaris per abordar els nostres problemes: Respecte mutu, participació, diàleg, subsidiarietat, autogovern, i govern compartit. Pot ser una recepta complexa; però és l’única que està a l’altura dels nostres temps, molt més solidària i eficaç que els nacionalismes que hem conegut i patit en el passat. Creiem que el futur és federal; i en aquesta direcció volem treballar.
Moltes gràcies!
Vídeo de l’acte:

sábado, 1 de octubre de 2016

Las naciones, entes o entelequias. Hacia un Estado transubjetivo (por Alberto Marco)

En la actualidad, la política territorial en España está prisionera  de un paradigma –hegemónico hasta el siglo XX– que ya no es capaz de resolver los retos de la gobernanza del Estado en el contexto de la Unión Europea y de la mundialización irreversible. Obviamente este paradigma es la nación y su correlato populista de la soberanía nacional. En los comienzos del Siglo XXI, toda soberanía es ya soberanía compartida y colaborativa y, por supuesto, supraestatal; o sea, de fundamento óptimamente federalizante


Del libro “Las naciones, entes o entelequias (hacia un Estado transubjetivo)” (Editorial Montesinos, 2016)


La concepción general del libro se sustenta en una premisa principal: en un Estado democrático moderno, el fundamento del vínculo común de la ciudadanía constituyente nunca puede ser ni trascendente ni preexistente a la propia sociedad actual –históricamente vigente– que se instituye como Estado de Derecho. Asume esta premisa que todo orden jurídico-político origen de un contrato social entre el Estado y la ciudadanía individual (Ej.: Constitución de 1978) no se basa en argumentos categóricos de carácter esencialista, antecedentes y preeminentes a la propia sociedad vigente en un periodo histórico dado; ya sean discursos nacionalistas vindicadores de presuntos derechos históricos, doctrinas religiosas, ideologías populistas utópicas, propuestas de fundamentación social iusnaturalistas, historicistas o étnico-culturales. Todo lo contrario, el fundamento del contrato social ilustrado, origen de la modernidad democrática actual, se sustenta exclusivamente en los conceptos de “civilidad” y “ciudadanía”, a los que es consubstancial el acervo de los derechos humanos fundamentales; independientemente de las preferencias nacionales, religiosas, ideológicas o culturales individuales.

(…..)

Frente al paradigma del Estado-nación –ya periclitado–, se argumenta y se promueve en este libro la disociación conceptual de estas dos entidades filosófico-políticas, históricamente relacionadas, pero no equiparables en la época actual de mundialización. Una nación, su realidad sociológica, es siempre una entidad intersubjetiva subsumida en el Estado; y ello, precisamente en razón de su carácter identitario: una nación es una experiencia de comunión colectiva, una experiencia ritualizada de exaltación comunitaria plena de simbologías, celebraciones, conmemoraciones, efemérides, héroes y próceres de la patria; todo ello dirigido por una elite o aristocracia nacional que se arroga la misión de regir el acontecer social y político de la nación de acuerdo con unos presuntos designios históricos nacionales; un destino providencial ineluctable protagonizado en el transcurso de la historia por el Pueblo en el que –literalmente– se encarnan la identidad y el espíritu colectivo nacionales. Es, por tanto, una entelequia.

Identitario implica además que una nación deriva de una experiencia individual intensamente emotiva que se manifiesta como “sentimiento de pertenencia” a la comunidad nacional. Por esa razón, la adscripción individual al ideario de una nación es resultado de una elección subjetiva estrictamente personal y, coherentemente, tal sentimiento de pertenencia comunitaria e identificación a un colectivo nacional no puede ni debe predicarse en absoluto de quien libremente no desea adscribirse a dicha comunidad. Como afirma Félix Ovejero, una persona que no “siente” su pertenencia a una nación, por definición, no pertenece a ella ¿Y pierde entonces la condición de ciudadanía? En absoluto, porque la condición legal y administrativa de ciudadanía nada tiene que ver con el atributo de nacionalidad, el cual sólo debería ser considerado contingente y circunstancial –por electivo– a efectos jurídico-políticos.

Así pues, una nación siempre está sociológicamente subsumida en el Estado pero no es Estado en sí misma, ya que la pertenencia a una comunidad nacional es una prerrogativa volitiva individual que sólo se hace efectiva mediante el ejercicio del derecho básico de la libertad de elección, pero no tiene carácter jurídico-administrativo o político intrínseco. Congruentemente, si la adscripción a un colectivo nacional tiene un carácter personal y opcional, la “pertenencia” a una nación, en cuanto prerrogativa individual, ni es susceptible de represión (a quien lo desea) ni de imposición (a quien no lo desea).

(…..)

Las personas, en razón del psiquismo humano, se identifican con aquello que constituye el fundamento de sus querencias y sus creencias y, por tanto, con todo aquello a lo que aspiran y anhelan. Y esa identificación deviene indefectiblemente en fundamento de su carácter social, no en cuanto atributo contingente de su carácter, sino como rasgo esencial de su personalidad social. Como muy lucidamente estableciera Erich Fromm, la religiosidad natural –anhelo de trascendencia– consubstancial al modo de ser humano tiende a definir siempre un “objeto de devoción” sobre el que proyectar su anhelo de felicidad utópica, y ese objeto de devoción modula y modela su carácter, “porque somos aquello a lo que nos consagramos, y a lo que nos consagramos motiva nuestra conducta”. De manera que una vez instaurado un objeto de devoción colectiva, consecuentemente, las personas “deseen hacer lo que deben hacer” según lo establecido por el código de devoción comunitario. Nótese que este objeto de devoción, si logra transubstanciarse en “nación” como resultado de un discurso social y cultural hegemónico, devendrá entonces espontáneamente en experiencia identitaria nacionalista pseudoreligiosacolectiva. Reflexiones todas ellas también coincidentes con el pensamiento humanista de Carlos Marx cuando asevera que "no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es el ser social lo que determina su conciencia" (Contribución a la crítica de la economía política. Prólogo).

(…..)

Civilidad, civismo, ciudadanía, cívico no significan lo mismo que nacionalidad, nacionalismo, nación o nacional; ni tan siquiera equivalen a Pueblo, patria o patriotismo. A diferencia de los primeros, que aluden a un sujeto político de derecho individual, una patria o una nación siempre requieren de una elite social que la defina y la regule; que la usufructúe a mayor gloria de sus intereses estamentales. Y esas élites son invariablemente aristocracias nacionales creadoras de un discurso colectivo cultural e histórico mitificado que se autoarroga la detentación del poder –si hegemónico, mejor– y la soberanía política; todo ello en nombre de la nación.

Frente a toda esta mistificación se argumenta en este libro que la soberanía es y sólo puede ser –éticamente– individual. La soberanía es atributo individual y no colectivo porque es connatural e inherente a la dignidad humana primordial, razón por la cual se instituye como atributo ínsito de la ciudadanía. De acuerdo con ello, la soberanía no puede ni debe ser atribuida en ningún caso a una entidad intersubjetiva conceptuada como “nación”, ni tampoco a un territorio definido categóricamente como “nacional”. Porque el carácter de la entidad histórico-cultural que se denomina “nación” es, por su propia naturaleza, preexistente y subsistente al Estado vigente con el que se pretende identificar;  o sea, de carácter pre-político y pre-constitucional. Y, también, aunque pueda sorprender en primera instancia, a-histórico, porque su esencia es por definición –y devoción– intemporal, y aun inmutable e incuestionable en tanto discurso o metarrelato intersubjetivo colectivo mitificado y utópico.

La entidad real que gestiona la soberanía constituyente y ejerce legítimamente la actividad política es el Estado, siendo este último, por definición y por precaución, contingente, mutable y estrictamente temporal, puesto que tiene una fecha fundacional concreta e inequívoca (en el caso de España la Constitución de 1978). Y tampoco le es extraña a un Estado la posibilidad de su potencial caducidad o acabamiento si la ciudadanía soberana instituye un nuevo periodo constituyente que substituya y suceda al anterior (Ej.: la República francesa). Pero se argumenta reiteradamente en este libro que una nación, cualquiera de ellas: española, catalana, vasca, gallega… no debería tener en puridad entidad jurídico-política legitimada constitucionalmente; ni tampoco ser sujeto de soberanía, porque la soberanía política es inherente al consenso de la ciudadanía constituyente del Estado democrático en cada periodo histórico, pero ni deriva ni es inmanente a una nación, en tanto que entidad pre-existente y trascendente al propio Estado democráticamente constituido. Una nación sólo es inteligible como concepción sociocultural e histórica, pero en absoluto como entidad equivalente o equiparable a un Estado democrático constitucional.  

(…..)

¿Cuál es el verdadero demos, la “nación” o la “ciudadanía”?

La significación del paradigma “nación” sólo es inteligible políticamente si se acepta su equiparación conceptual al Estado; ese y no otro es el desiderátum de toda ideología nacionalista; ese es el problema esencial de lo que se denomina el debate territorial en España actualmente. Pero este hecho, sociológicamente incuestionable, en absoluto avala la equivalencia entre los conceptos “nación” y “ciudadanía”; paradigmas ambos pertenecientes a diferente categoría formal y conceptual: libremente opcional la primera; de iure la segunda. Vinculada por un sentimiento emocional de pertenencia a un colectivo identitario la primera; objeto de acatamiento legal constitucional y democrático la segunda. De carácter histórico-cultural sociológico la primera; inapelablemente jurídico-política la segunda. Socialmente intersubjetiva la primera; políticamente transubjetiva la segunda.

Todo esto implica que, por su propia naturaleza, el refrendo social de una nación no aporta necesariamente legitimidad ni soberanía política a una ideología nacionalista, simplemente constata el refrendo sociológico del ideario nacional en cuestión, porque la existencia de cualquier nación es tan real como relativa; explicitada precisamente por el correspondiente refrendo social que suscita. Las naciones existen y tiene una realidad inequívoca porque existentes, reales y soberanas son las personas que se identifican con ellas. Pero carece de sentido el planteamiento de un referéndum sobre presupuestos teóricos que justifiquen y legitimen la equiparación jurídico-política de los paradigmas “nación” y “Estado”: son realidades intercurrentes pero diferentes. Ahora bien, desde instancias de un Estado democrático y de acuerdo con la legislación constitucional que la avale, siempre es posible plantear un referéndum de autodeterminación-independencia, como lo demuestran los ejemplos de Escocia y Quebec. Pero vindicar y exigir un referéndum de independencia justificándolo mediante la premisa de que “una nación –por el mero hecho de serlo– tiene derecho a decidir” (Ej.: DUI), no es ni éticamente procedente, ni legal jurídicamente, ni legítimo políticamente.miércoles, 14 de septiembre de 2016

El sueño europeo de Altiero Spinelli (por Beatriz Silva)

Cuesta imaginar como Spinelli soñó una Europa unida y sin fronteras en medio de la extrema violencia de la II Guerra Mundial. Sus propuestas cobran actualidad en un momento en que el proyecto europeo aparece amenazado por la crisis del euro, la incapacidad de hacer frente a la presión migratoria y el avance de los nacionalismos y la ultraderecha xenófoba


El Manifiesto de Ventotene (Ediciones La Lluvia)
Un comunista italiano, Altiero Spinelli, fue capaz de imaginar en 1941, cuando el continente se desangraba por la guerra, una Europa libre y unida, sin fronteras, solidaria y garante de los derechos de las personas. Su sueño nació en un penal de la Isla de Ventotene, en el golfo de Nápoles, donde le había recluido la dictadura fascista de Benito Mussolini.
Entre los muros de la cárcel de Santo Stefano, frente al Mar Tirreno, Spinelli redactó el Manifiesto de Ventotene, un texto que sentó las bases del movimiento federalista y europeísta que sería decisivo en la creación de lo que hoy conocemos como Unión Europea. En su redacción, colaboraron otros dos intelectuales italianos que compartían confinamiento con Spinelli: Ernesto Rossi y Eugenio Colorni.
El Manifiesto propone la formación de una Federación supranacional europea que imposibilite una nueva guerra y que ponga fin a los Estados nación a los que Spinelli y sus compañeros responsabilizaban de la extrema violencia que vivía el continente. La primera versión del texto, que se tituló il Manifesto per un’Europa libera ed unita, fue escrito en papel de fumar, a escondidas, y guardado en el doble fondo de una caja. De alguna forma llegó a manos de la Resistencia Italiana donde comenzó a circular hasta que en 1943 fue asumido como programa político del Movimiento Federalista Europeo fundado en agosto de ese año.
Coincidiendo con su 75 aniversario, el Manifiesto de Ventotene ha sido publicado por primera vez en castellano por Ediciones La Lluvia. La obra, traducida por Marcello Belotti, incluye además del Manifiesto, dos ensayos posteriores de Altiero Spinelli, ‘Los Estados Unidos de Europa y las diversas tendencias políticas’ y ‘Política marxista y política federalista’, además del prefacio original de Eugenio Colorni.
Esta versión del Manifiesto de Ventotene es la que fue revisada por sus autores y publicada clandestinamente en Roma en 1944 cuando la ciudad se encontraba aún ocupada por los nazis.
Altiero Spinelli, Eugenio Colorni y Ernesto Rossi
Cuesta imaginar como Altiero Spinelli consiguió soñar una Europa distinta en un momento en que la extrema violencia de la II Guerra Mundial tenía sumido al continente en una carnicería que parecía no tener fin.
Eugenio Colorni da pistas al respecto en su prefacio en el que apunta a la rígida disciplina de la cárcel y a la lejanía de la vida política activa como motores de “un proceso de revisión de los problemas que habían constituido el motivo mismo de la acción llevada a cabo y de la actitud tomada en la lucha”.
Y añade: “se abrió camino en la mente de algunos, la idea central de que la contradicción esencial responsable de las crisis, de las guerras, de las miserias y de las explotaciones que afligen a nuestra sociedad es la existencia de estados soberanos geográfica, económica y militarmente identificados, que consideran a los demás estados como competidores y enemigos potenciales”.
La necesidad de superar el Estado nación se encuentra en la base de la propuesta federalista del Manifiesto de Ventotene en la que se afirma que el Estado nación “sólo piensa en su propia existencia y su propio desarrollo, (…), se siente amenazado por el poder de los demás y considera que su ‘espacio vital’ es un territorio cada vez más basto”.
El texto analiza en profundidad esta cuestión y subraya que incluso los tiempos de paz son asumidos por los Estados nación como “pausas para preparar las siguientes guerras” donde predomina la voluntad de dominio y hegemonía del más fuerte en vez de la cooperación y el bien común.

Coincidiendo con su 75 aniversario, el Manifiesto de Ventotene ha sido publicado por primera vez en castellano por Ediciones La Lluvia


Penal de Santo Stefano en Ventotene donde estuvo recluido Spinelli
¿Qué propone el Manifiesto de Ventotene?
Básicamente un ejército único federal, unidad monetaria, abolición de las barreras aduaneras y de las restricciones a la inmigración entre los Estados que pertenecen a la Federación, representación directa de los ciudadanos en las asambleas federales y una política exterior única.
En uno de los ensayos incluidos en la obra de Ediciones La Lluvia, Spinelli desarrolla con más profundidad las competencias que debería tener la federación y apunta a “vigilar que no se produzcan injusticias sobre las minorías étnicas; abolir las barreras proteccionistas, emitir una moneda única federal y garantizar la plena libertad de circulación de los ciudadanos dentro de las fronteras de la federación”.
Las propuestas de Altiero Spinelli cobran actualidad en un momento en que el proyecto europeo aparece amenazado por la crisis del euro, la incapacidad de los países miembros de hacer frente a la presión migratoria y el avance de los nacionalismos y la ultraderecha xenófoba. Sus recetas, surgidas entonces para blindar al continente de los nacionalismos que habían conducido a las dos grandes guerras, siguen siendo vigentes para los problemas del siglo XXI.
Tras el fin de la guerra, Spinelli continuó luchando para convertir Europa en una federación y lo hizo trabajando como activista pero también como comisario europeo (1970-1976) y eurodiputado (1979-1984).
Altero Spinelli interviniendo en el Parlamento Europeo
En 1984, Altiero Spinelli recordaba desde su escaño del Parlamento Europeo que “o se construye seriamente esta unidad o el proyecto Europa está llamado a una muerte segura y con consecuencias muy graves”. Y subrayaba: “no hay que olvidar que Europa nació como la unidad de una serie de Estados enemigos para poder convivir entre ellos, Estados que consideraban a sus vecinos como enemigos potenciales. Si por desgracia se derrumbase la idea de crear la unidad europea se volvería irremediablemente a las luchas intestinas de antaño”. Tenía 76 años y moriría dos años después.
En un artículo anexo de esta edición del Manifiesto de Ventotene, Pablo Faura y Domènec Devesa, presidente y vicepresidente de UEF España, analizan la parte de las propuestas de Spinelli que se han materializado y las que siguen pendientes y apuntan a la plena federalización de la toma de decisiones- el fin de los vetos nacionales en el ámbito del Consejo Europeo- y la unificación de la política exterior y de seguridad como las más importantes.
Y destacan una cuestión primordial: Spinelli y los otros impulsores del federalismo europeo consideraron la federación europea sólo como el primer paso para alcanzar la unión política mundial, verdadera garantía de la paz internacional y del progreso de la sociedad. El sueño federalista de Spinelli no estaba reservado sólo para los europeos sino para toda la humanidad.

domingo, 21 de agosto de 2016

Asimetría y federalismo (por Pedro J. Sánchez Gómez)

Para que una España federal tenga futuro, hay que asegurar que la asimetría de competencias no implique diferencia de derechos. Fuera de ejemplos obvios como la lengua, no es en absoluto evidente qué competencias se deben atribuir a un estado federado en concreto y no a los restantes. El cupo del País Vasco y Navarra es un ejemplo de lo que no debe ocurrirEn el término federal caben cosas muy distintas, y aunque a los federalistas se nos tacha a veces de vendedores de panaceas, somos conscientes también de que si no se hace de la manera adecuada, una España federal puede generar nuevos problemas.
En un artículo anterior, España a muerto, larga vida a España, señalaba algunos de los problemas políticos a los que nos enfrentaríamos el día siguiente a que aceptásemos una reforma federal de la constitución. En concreto, sostenía que la distribución actual en comunidades autónomas no sería válida como base para definir unos eventuales estados federados, de modo que deberíamos plantear una nueva. En esta ocasión quiero ahondar en un momento anterior: el de la definición del modelo federal. 
Quiero argumentar que ciertas asimetrías entre estados nos pueden conducir a un país injusto, en el que ciertas regiones cuenten con una ventaja constitucional sobre el resto. Voy a defender que para que una España federal pueda tener futuro, para que a medio plazo no nos veamos de nuevo en la disyuntiva de, o bien tener que introducir reformas sustanciales, o bien romper la baraja, la asimetría de competencias ha de aplicarse con mucho cuidado, limitada a cuestiones obvias, y sin que en ningún momento toque aspectos que puedan poner a una región en situación de privilegio.
El argumento a favor de la asimetría de competencias dentro de un estado federal parece de sentido común: puesto que los diferentes estados federados representan situaciones diversas, lo lógico es que cada uno cuente con instrumentos políticos distintos. Parece claro, por ejemplo, que las comunidades con lengua propia han de contar con competencias específicas para su protección y promoción. 
Sin embargo, fuera de ejemplos obvios como éste, no es en absoluto evidente qué competencias se deben atribuir a un estado federado en concreto y no a los restantes. Más aún, si se piensa en la cuestión con un poco de frialdad, lo razonable parece que todos los estados cuenten con instrumentos políticos equivalentes. Pensemos, por poner el caso, en esos ejemplos de libro de asimetría federal que los españoles venimos padeciendo (o gozando) desde hace más de treinta años: el sistema de concierto y cupo del País Vasco y de Navarra. El que el desarrollo de estas leyes no haya causado más conflicto es algo que, francamente, me resulta incomprensible, y no creo que ni siquiera el estrés político producido por el terrorismo de ETA baste para explicarlo. Sea como sea, este caso ilustra perfectamente los peligros de la asimetría de competencias.
Las regiones limítrofes al País Vasco y Navarra se han venido quejando desde el primer momento de los perjuicios económicos que el sistema de conciertos les provoca. De hecho, han acudido a distintas instancias para forzar si no su derogación, sí su modulación con el fin de suprimir lo que perciben, a mi juicio con toda la razón, como privilegios. En ocasiones estas reclamaciones han llegado a tribunales europeos, dando lugar a situaciones particularmente sangrantes: Llegados a Bruselas, han sido los abogados del estado (del Estado Español, obviamente) los que han defendido la postura vasca y navarra. De este modo, los ciudadanos castellanos de La Rioja, Cantabria y Castilla-León han visto como no sólo no pueden intervenir en los asuntos económicos del País Vasco o de Navarra, sino como tampoco el gobierno central los defendía de fronteras para fuera. Vascos y navarros, en esta cuestión concreta, tienen más poder que castellanos o aragoneses.
Creo que la extensión de la asimetría más allá de unas pocas cuestiones perfectamente delimitadas conduciría más pronto que tarde a disfunciones de este estilo. Y esto llevaría o al empobrecimiento resignado de ciertas regiones en beneficio de las dotadas de más competencias, o a que esas regiones perjudicadas se negasen a participar en el sistema. 
Pero aparte del deseo de conseguir, o de mantener, ventajas económicas frente a otras regiones, se suelen argüir otras dos razones para defender un estado federal asimétrico. Por un lado, la voluntad de los ciudadanos de algunos territorios de afirmar la identidad nacional de su tierra frente al resto del país. Por otro, la necesidad de superar el “café para todos” la replicación mimética de los modelos competenciales catalán y vasco en todas las comunidades autónomas, por artificiales que resulten algunas de ellas desde el punto de vista histórico o cultural. Son cuestiones íntimamente relacionadas, y de tratarlas independientemente provienen muchos de los malentendidos que ensucian el debate territorial en España.
En cuanto a la necesidad de reconocimiento nacional, todos los españoles debemos comenzar a asumir como propias la tarea de defender las instituciones históricas de cualquier parte del país, así como la promoción del catalán, el vasco y el gallego. Y esto, desde luego, supone aceptar una clara asimetría institucional entre los distintos estados federados. 
Junto a esto, muchos consideran que regiones como la Comunidad de Madrid, o la Rioja, entre otras, creadas ad hoc como instituciones políticas en la confusión del primer desarrollo de la Constitución de 1978, no pueden tener un marco competencial equivalente al de, por ejemplo, Cataluña. Y a mi juicio, los que piensan así tienen razón. No se puede poner en pie de igualdad constitucional a Cantabria o Castilla-La Mancha y a Cataluña. Esta equiparación va en contra de cualquier coherencia política  y consagra una lógica algo delirante que lleva a construir una legitimidad histórica y cultural ex post para territorios que no tienen más razón de ser que la puramente administrativa. ¿Pero entonces, cómo preservar la personalidad catalana, o vasca, sin introducir asimetrías injustas?
Según lo veo yo, la única salida pasa por la unión de las cinco comunidades autónomas castellanas en un solo estado federal, Castilla. Con este solo cambio, el diseño territorial del país en su conjunto cambia radicalmente. Comprendo el miedo que este movimiento puede causar en muchos castellanos: una recentralización a medias puede ser tan mala, o peor, que una vuelta al modelo previo a las autonomías. Los ciudadanos de la Rioja, Cantabria o Madrid pueden sentir como una desventaja la pérdida de unas instituciones autonómicas a las que se han acostumbrado, y que perciben como cercanas y eficientes. Creo, con todo, que un estado federado castellano puede adoptar un modelo descentralizado, sin que esto suponga una proliferación de la burocracia y la multiplicación de gastos.
En contra de una opinión muy extendida, se podrían mantener las diputaciones con competencias ejecutivas muy amplias en cada una de las provincias castellanas, dotándolas, eso sí, de un sistema de elección directa por parte de los ciudadanos. A su vez, sería conveniente introducir la comarca como ente administrativo, con el fin de asegurar una gestión que asegure la defensa del territorio.
Creo, por último, que las apreturas económicas actuales pueden ser más una ventaja que un impedimento para una reforma federal. Puesto que los recursos son escasos deberemos ser muy prudentes; la federalización ha de introducir, además de una racionalidad política, una eficiencia económica. Y tanto una como otra sólo son viables si se recurre a la asimetría de competencias de un modo muy cuidadoso, evitando los privilegios.

Pedro J. Sánchez Gómez es profesor del Departamento de Didácticas de las Ciencias Experimentales de la Universidad Complutense de Madridmartes, 9 de agosto de 2016

Les 10 preguntes més freqüents sobre el federalisme (per Francesc Trillas)

És Espanya una federació? I Europa, ho és? Què ens falta per considerar-nos federals? És tard per al federalisme? Per a què serveix? A continuació la resposta a aquestes preguntes i a tot allò que alguna vegada has volgut preguntar sobre el federalisme i no has gosat mai fer-ho 1-En què consisteix el federalisme?

La paraula ve de Foedus (pacte), o Fides (confiança) i consisteix en un sistema pactat de govern multinivell on cada nivell té competències clares i ben finançades seguint el principi de susidiarietat, i es compromet a no transgredir les d’altres nivells. El govern es comparteix en allò que és comú i cada nivell de govern rellevant rendeix comptes directament davant de la ciutadania i no davant d’altres governs. En els sistemes federals es respecta i es promou la diversitat cultural i lingüística com una riquesa comuna a la vegada que es coopera per resoldre els problemes que són compartits. Es descentralitza no només la gestió sinó també el poder polític i al mateix temps, es comparteix el poder polític en allò que cal ser solucionat a un nivell més alt però que pot requerir l’input dels nivells més propers a la ciutadania. El federalisme sol ser una bona vacuna contra el centralisme a tots els nivells i la concentració de les infrastructures: en moltes federacions la capital no és la ciutat més gran o la capitalitat està repartida.

2-Quins són els orígens històrics del federalisme?
Ja a la Grècia clàssica es troben exemples de ciutats-estat que es federaven per assolir objectius comuns. Els Estats Units d’Amèrica a la Convenció de Filadelfia a finals del segle XVIII van posar les bases de la federació més poderosa del planeta, amb un sistema de pesos i contrapesos on el federalisme era una peça clau de la nova democràcia. Suïssa, Canadà, Austràlia, Índia, Sudàfrica són altres exemples de federacions que permeten gestionar la diversitat i el govern dels afers col·lectius. En les antigues colònies (Estats Units, Canadà, Índia), les grans federacions han permès construir sistemes millors que els que han basat la independència en la construcció de petites nacions com ha succeït a gran part d’Àfrica. El federalisme ha fracassat allà on no ha anat acompanyat de democràcia, com va ser el cas de Iugoslàvia o la Unió Soviètica. Brasil, Mèxic, i Argentina són casos de federacions a Amèrica Llatina que intenten incorporar solucions que han funcionat bé en les federacions més reeixides. L’intent de construir una federació europea a partir de la segona guerra mundial, amb la declaració de Ventotene de Spinelli i Rossi, està en les bases de la Unió Europea i els esforços per assolir una unió cada vegada més forta entre països que durant segles s’havien enfrontat violentament.

3-Quina és la relació entre federalisme i democràcia?
La majoria de ciutadans que viuen en democràcia al món ho fan en federacions. En un sistema federal, cada nivell de govern rendeix comptes directament a la ciutadania i per tant hi ha més transparència i responsabilitat. El poder està més repartit i això redueix la corrupció. Les competències están més clares i hi ha una més gran responsabilitat fiscal de cada nivell de govern. Els sistemes de solidaritat són clars i transparents. La immensa majoria de les federacions s’han construit a partir de la voluntat de les parts d’acordar fer una federació, és a dir, a partir del seu consentiment, però les federacions existents no reconeixen la possibilitat de segregació unilateral d’una de les parts. Un cas únic i interessant és el de Canadà, on després de dos referèndums d’independència del Quebec amb preguntes i normes molt poc clares en 1980 i 1995, es va aprovar una Llei de Claredat que exigeix una pregunta clara i una majoria clara (on el caràcter clar de la pregunta i la majoria és avaluat per institucions federals) per donar dret a una província a negociar la secessió.  La Llei de Claredat no és acceptada pels sobiranistes quebequesos, i després de la seva aprovació no s’ha produit cap nou referèndum d’independència. Malgrat que alguns sostenen que la democràcia pot funcionar millor en les jurisdiccions petites, no hi ha cap evidència rigorosa en aquest sentit, a no ser que ens referim exclusivament a la democràcia assembleària. La democràcia en els grans territoris funciona millor amb un sistema federal que reparteixi adequadament el poder. Avui el federalisme és la millor arma per combatre l’onada de nacional-populisme i replegament identitari que es viu a gran part del món, i que intenta jugar amb la democràcia en nom d’ella per aprofitar les angoixes de sectors de la població davant dels processos de globalització. En les democràcies, el federalisme és el millor sistema que facilita la solidaritat, la flexibilitat i la innovació institucional.

4-Quins tipus de federalismes existeixen?
A grans trets existeixen dos grans tipus de federalisme. Els que s’han construit a partir de l’agregació d’unitats pre-existents (“coming together”) i els que s’han construit per mantenir unides les parts (“holding together”). Si en comptes d’un sistema de govern on cada nivell rellevant rendeix comptes directament a la ciutadania i és escollit per ella, tenim un sistema on els governs rendeixen comptes a altres governs, estem davant d’una confederació i no una federació. Alguns parlen de federalisme plurinacional, quan es reconeix el caràcter nacional de totes les unitats constituents o algunes d’elles, i és especialment adequat en aquells casos de diversitat lingüística on és necessari un reconeixement d’aquesta pluralitat. Altres parlen de federalisme assimètric, quan les competències i nivells de poder de les diferents unitats són diferents, com és el cas en diferents mesures en quasi totes les federacions. Tots aquests conceptes serveixen per acomodar la superació del model de l’estat-nació, pel qual durant molt de temps s’ha intentat associar un estat a una nació. Però tant la dificultat de definició del terme nació, com la proliferació de reivindicacions nacionals, com el fracàs dels intents homogeneïtzadors de molts estats, han portat al fracàs a aquest intent d’associació. El concepte de nació (com el de sobirania) és però discutit i discutible. Hi ha moltes defincions de nació (una d’elles és de Karl Deutsch: “una nació és un grup de persones unides per una visió equivocada del passat i un odi pels seus veïns”). En territoris on conviuen persones que creuen que la nació és una cosa diferent per a cadascuna d’elles, el federalisme és l’única forma d’entendre’s possible. Avui, per a la majoria de definicions del terme nació, hi ha pocs trossets de territori que no siguin plurinacionals. De fet, hi ha pocs individus que no siguin plurinacionals. Alguns voldrien fer compatible ser independentista amb ser federalista (així un evita prendre decisions), però el federalisme modern es construeix precisament per la superació dels vells estats-nació i no construint-ne de nous. Els conceptes de “dret a decidir”, “dret a l’autodeterminació”, “sobirania”, “demos” o “subjecte polític” són conceptes pre-federals que corresponen a una època on era relativament fàcil fer prevaldre el monopoli de la sobirania. Avui el federalisme és una noció més radical i ambiciosa que els projectes basats en fer estats-nació. Encara que es pot ser federalista de dretes i hi ha molts federalistes liberals, el que és difícil de justificar és ser d’esquerres (i per tant internacionalista) i no ser federalista en el món integrat i complex del segle XXI. El nacionalisme i l’identitarisme són formes que la dreta fa servir per impedir la creació de majories a favor de la distribució de la renda, la riquesa i el poder.

5-No són Espanya i Europa ja federacions?
Espanya i Europa tenen molts aspectes federals. Espanya és un país que ve de ser un estat centralista i unitari, i des de 1978 s’ha descentralitzat i la majoria de nivells rellevants de govern (excepte les diputacions) són elegits directament per la ciutadania. L’estat de les autonomies ha contribuit a l’època de major llibertat i prosperitat de les Espanyes. Catalunya, per exemple, ha gaudit de l’època de més llibertat i autogovern de la seva història. Però també s’han produit disfuncions i distorsions del model i a Espanya li falten elements de govern i sobirania compartits, com seria un Senat reformat com a Cambra territorial i un sistema més clar de distribució competencial i finançament territorial, així com un millor règim de plurilingüisme per a les institucions centrals de l’estat. A Europa vivim un intent d’avançar des d’una col·lecció d’estats sobirans amb una llarga història de fragmentació al darrera, cap a un sistema cada vegada més federal, amb enormes resistències. Però ja hi ha elements clarament federals, com una moneda comuna  per a una gran part de la Unió governada per un Banc Central Europeu, i un Parlament directament escollit per la ciutadania. Moltes polítiques són ja comunes, però falten molts elements de democràcia europea i falten instruments per fer possible polítiques econòmiques d’àmbit federal europeu. Si es consolida una Europa federal hauríem de veure una desdramatització de les relacions entre estats i els seus nivells sub-estatals, que seran només dos nivells més amb una gran llibertat d’actuació per sota d’un nivell europeu més fort i democràtic que l’actual. Els problemes dels refugiats i del deute que actualment pateix Europa només podran trobar solució en un context federal on el conjunt de la societat europea posi en comú els seus enormes recursos per fer front a aquests reptes compartits. De totes maneres, el que s’ha aconseguit amb la Unió Europea, amb una moneda comuna i l’eliminació de les fronteres, hagués estat considerat utòpic al final de la segona guerra mundial. Els símbols i les emocions segueixen en gran part sent nacionals, però les polítiques i les transaccions cada vegada ho són menys. Avui també pot semblar utòpic un federalisme global, però també hi ha elements creixents de govern mundial, que cal treballar per fer més democràtics.

6-Calen canvis constitucionals a Espanya i Europa per avançar en el federalisme?
A Espanya seria molt convenient una reforma federal de l’actual Constitució per re-dissenyar el Senat, aclarir les competències per la via de definir clarament les de l’estat central i que per defecte totes les altres siguin d’autonomies i ajuntaments, millorar el finançament territorial i reconèixer el caràcter pluri-lingüe del conjunt de l’estat i la singularitat d’alguns territoris addicionals (alguns ja tenen reconeguda la seva singularitat). També es podria reconèixer la vocació decididament a favor de la unitat europea del conjunt d’Espanya. Els canvis constitucionals requereixen però un ampli consens, i mentre aquest no es produeix es podria fer molt més per governar amb una intepretació més federalitzant de l’actual constitució. Quelcom semblant succeeix amb els tractats europeus. Una reforma d’aquests podria conduir a l’elecció d’una presidència europea per sufragi universal o a altres reformes institucionals que facilitessin un govern econòmic democràtic de la zona euro, però amb els tractats actuals es podria ja disposar d’un tresor europeu més poderós i d’un sistema de mutualització del deute. Els federalistes no som ingenus i no creiem en una epifania federal, en un moment del temps on una declaració o un interruptor ens permetran passar de l’absència de federalisme al federalisme. No hi haurà una DUF (Declaració Unilateral de Federalisme). Es tracta d’un procés evolutiu que ha viscut i viurà passos endavant i endarrera, però que amb l’agregació paulatina d’esforços, pot seguir contribuint a fer un món millor.

7-Genera inestabilitat el federalisme?
Aquesta és una acusació típica de la dreta espanyola, que abusa del record de l’efímera primera república del segle XIX. Però el federalisme contemporani és el contrari de la inestabilitat. El que contribueix a la inestabilitat a bona part del planeta és la falta de federalisme. Fins i tot a Espanya, el que avui és font d’inestabilitat és el dèficit de federalisme, l’absència de normes compartides de competències i finançament, i l’absència d’un compromís pactat per no anar més enllà de les competències comunament acordades. El federalisme permet gestionar les diferències de cultures, identitats, llengües i religions, i permet governar la solidaritat per fer possible societats cohesionades que intenten resoldre cooperativament els problemes comuns i a la vegada respectar la forma que cada part té de solucionar els seus problemes propis.

8-És massa tard per al federalisme?
Molts independentistes catalans que no són capaços d’articular raons de fons per oposar-se al federalisme de vegades diuen tàcticament que és “massa tard per al federalisme”, que aquesta és “una pantalla que ja hem passat”. En realitat però el que succeeix potser és que és massa aviat per al federalisme. Els Estats Units d’Amèrica van començar a crear les seves estructures federals fa més de 200 anys i algunes no s’han consolidat fins fa unes dècades. Per sort, Europa està anant més ràpid, però la història de la humanitat és la història de l’evolució cap a formes de govern cada vegada més complexes, no menys. El món del segle XXI es caracteritza per la creixent interconnexió de la seva societat i les seves economies, i per tant requereix de sistemes de govern que s’adaptin a aquestes característiques. El món avança, encara que massa lentament, cap al federalisme. El que està obsolet és l’estat-nació. Si passem d’una vegada la pantalla de l’estat-nació ens estalviarem moltes guerres (com les que van donar lloc a les actuals “etnocràcies” de l’antiga Iugoslàvia) i tensions innecessàries i podrem avançar cap a la ressolució cooperativa dels problemes compartits per tota l’espècie humana. Mai no és tard per a les bones idees. A més, l’excusa de si és massa tard per al federalisme per no abraçar-lo acostuma a anar acompanyat del suposat dubte sobre si hi ha federalistes “més enllà de l’Ebre”. Però a les enquestes tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya quan es pregunta explícitament per aquesta opció, el federalisme, al voltant d'un 40% hi està a favor. A més, com que el 60% restant es distribueix en posicions molt diferents, les solucions federals serien les úniques en què es podrien posar d’acord una majoria qualificada dels legisladors i de la població: es minimitzaria la distància entre l’opció preferida per la inmensa majoria i l’opció acordada. De totes les opcions possibles, un sistema federal avançat seria la que minimitzaria el descontent de totes les parts. Però quan es qüestiona des d’alguns sectors de  Catalunya si hi ha federalistes més enllà de l’Ebre en realitat s’està fent una afirmació d’hispanofòbia, normalment acompanyada d’algun comentari més o menys explícit de tipus xenofòbic sobre la incapacitat genètica dels espanyols per abraçar idees civilitzades (oblidant que els gens espanyols estan molt presents entre la població catalana). En realitat, el conjunt d’Espanya, incloent Catalunya, i qualsevol territori del món sencer, té una distribució semblant de persones dominades pels prejudicis i persones amb una mentalitat més oberta (federal). A Espanya, a més, com en molts territoris, una gran part de la població viu (per exemple als territoris de parla catalana) realitats de diversitat creixent que fan el federalisme totalment necessari, com gran part de la població reconeix de manera creixent. Avui a Espanya tots els partits de l’esquerra es defineixen com a federalistes o com a partidaris d’una Espanya pluri-nacional. Diversos mitjans de comunicació d’àmbit espanyol han defensat el federalisme en la seva línia editorial (més que no pas els catalans). Molts partits de dretes o nacionalistes, a més, no s’oposen al federalisme i reconeixen la seva necessitat a nivell europeu. Fa falta que aquests federalistes a temps parcial ho esdevinguin a temps complet.

9-Genera desigualtat el federalisme?
Una altra excusa per no abraçar explícitament el federalisme és la seva suposada tensió amb l’objectiu de la igualtat de tots els ciutadans. Hi ha dirigents centralistes que per pre-disposar l’opinió pública contra els federalistes de cop i volta mostren una gran preocupació per la igualtat, preocupació per altra banda absent en el seu discurs habitual. Però el federalisme, lluny de ser un obstacle per a la igualtat, la facilita. El reconeixement de la diversitat i de la singularitat no té res a veure amb la igualtat de drets de totes les persones. Totes les persones d’una federació tenen dret als mateixos serveis bàsics, igual que tenen dret a gastar de diferents maneres una mateixa quantitat d’ingressos fiscals. Una federació amb una política fiscal comuna permet fer front a shocks diferenciats de renda i a transferències solidàries, explícites i transparents d’uns territoris a altres. El respecte a les identitats diferenciades és una conquesta igualitarista. En una federació pluri-lingüe, que totes les persones puguin adreçar-se a tots els nivells de govern rellevants amb el seu idioma matern, i que puguin escoltar els principals representants parlar en diversos idiomes, com succeeix a Suïssa, Bèlgica i al Canadà, és una conquesta que iguala en drets a totes les persones. En general, el federalisme modern permet resoldre els problemes socials en la seva escala òptima, i per tant facilita la lluita contra les desigualtats tal com es manifesten en el món d’avui.

10-De què em serveix a mi el federalisme? Serveix per a resoldre els problemes econòmics i socials?
Encara molta gent creu que quan parlem de federalisme estem parlant de quelcom de caràcter “territorial” o “identitari”. Però quan Spinelli i Rossi van escriure el Manifest de Ventotene no tenien al cap un problema territorial o identitari. Tenien al cap un model de civilització i de prosperitat que acabés amb les guerres i permetés resoldre solidàriament els problemes econòmics i socials. Moltes persones desitgen saber per a què els serveix el federalisme, si el federalisme serveix per a resoldre els problemes econòmics i socials. I aquesta és la clau del federalisme modern. La reivindicació federal no és només una apel·lació historicista a recordar els textos de Pi i Margall i altres pensadors i polítics  del segle XIX. És una forma de govern defensada pels economistes i científics socials progressistes del segle XXI, com Thomas Piketty, i defensada per tots els experts constitucionalistes a tot el món pel seu carácter pràctic. Un bon sistema federal és l’única via per combatre el frau fiscal que s’organitza internacionalment en paradisos fiscals. És l’única via per posar en marxa formes de fiscalitat que minimitzin la competència fiscal a la baixa, és l’única via en definitiva per consolidar i reforçar l’estat del benestar a l’economia globalitzada del segle XXI. Si volem sanitat i pensions públiques, hem de recolzar el federalisme. No hi ha dos eixos, com diuen els nacionalistes: l’eix social i l’eix nacional. Hi ha una sola societat i el federalisme és la millor forma de govern per a resoldre els problemes socials. No és una panacea, perquè els conflictes no desapareixen de la nit al dia i en sorgeixen de nous. Però el federalisme crea uns mecanismes que fan possible la gestió dels conflictes. I les alternatives al federalisme ja han fracassat. Avui la majoria d’estats, especialment a Europa, ja no tenen ni moneda, ni exèrcit, ni una sola llengua. El “nosaltres sols” no va enlloc i és absolutament insolidari. L’estat-nació ha mort com a mecanisme per articular el contracte social. Les nostres infrastructures, com l’Eix del Mediterrani, s’han de dissenyar i construir amb una visió federal, de conjunt, i no només com la suma d’interessos territorials. Sense aquesta visió global, federal, els petits territoris no podran participar en l’economia global. En una economia integrada sempre hi haurà fluxes financers i fiscals entre territoris, i el federalisme és l’únic mecanisme per gestionar-los amb transparència i consens. El trilemma de Rodrik ens diu clarament que és impossible avui compatibilitzar l’estat-nació amb la globalització i la democràcia. Passi-ho bé doncs, estat-nació. Visca la democràcia i el federalisme!


(Per saber més, llegir “Qué es el federalismo” de Libros La Catarata i la seva llista de referències bibliogràfiques, i consultar el power point explicatiu de Federalistes d’Esquerres)

jueves, 21 de julio de 2016

Un poquito de memoria nunca viene mal (por Manuel Cruz)

Como en muchos otros ámbitos, también en el de la necesidad del reencuentro con el pasado las cosas en Cataluña se han desarrollado de una manera peculiar: aquí hay más memoria (mejor dicho, más fastos y celebraciones oficiales conmemorativas) del lejano 1714 que de un pasado reciente, y del que tanto podríamos aprender, como es el de la lucha antifranquista. Se diría que algunos se han propuesto construir, además de estructuras de Estado, estructuras de imaginario colectivo, acordes no con lo que hubo sino con lo que desearían que hubiera habido


A continuación reproducimos el capítulo 2 de “Travesía de la nada. Reflexiones sobre el argumentario independentista” (El Viejo Topo) de Manuel Cruz


El detonante de la reflexión que sigue fue una anécdota que en modo alguno quisiera dar por descontado que vale como categoría. Pero tal vez sí constituya un buen indicio, indicador o síntoma para pensar en las relaciones, no siempre suficientemente claras, que mantenemos con nuestro pasado. Confieso que, de la gala de los Goya del año 2015, hubo, al margen de la magnífica intervención de Antonio Banderas, una cosa que me llamó particularmente la atención, y fue el hecho de que las tres canciones que, actualizadas en sus arreglos e interpretadas por voces de hoy, pudieron escucharse en el escenario eran canciones que no solo estuvieron de moda durante el franquismo sino que, en algún caso, tuvieron éxito en las versiones de cantantes claramente identificados con dicha etapa (el inefable Raphael, sin ir más lejos,).

Me sorprendió un poco, lo reconozco, pero luego pensé que tal vez tenía algo de saludable esa recuperación, tras tantos años de una identificación, que no dudaría en calificar de engañosa, entre todo lo ocurrido durante el franquismo y el franquismo mismo. No me desagradaba fantasear la hipótesis de que alguien hubiera diseñado el acto con la intención de escenificar no tanto una reconciliación con aquella etapa como un reencuentro con ella. Un reencuentro que, por seguir con la hipótesis, perseguiría rescatar algo que la engañosa identificación señalada habría intentado imposibilitar, a base de propiciar su olvido. El algo en cuestión serían las experiencias vividas por muchas personas durante aquellos años, a todo ese ámbito que Manuel Vázquez Montalbán gustaba de denominar, tomando prestado el término unamuniano,  la intrahistoria.

Parte de toda esa intrahistoria la podemos interpretar, sin duda, en clave casi directamente política, como gustaba de hacer el autor de Crónica sentimental de España cuando, por ejemplo, analizaba los mensajes ocultos que contenían las letras de muchas de las canciones populares de la época, como las coplas de Concha Piquer, en las que, al trasluz, podía encontrarse una descripción poetizada de las duras realidades que la censura se esforzaba tenazmente en ocultar. Pero tal vez otra parte de esa misma intrahistoria transcurría por diferentes cauces, o su contaminación política era menor, o expresaba, más que una concreta coyuntura social, la visión del mundo propia de aquel momento histórico. Reconstruir verazmente esa otra región del imaginario colectivo  durante la última etapa del franquismo, intentando reducir al mínimo el autoengaño en cualquiera de sus variantes (incluida la épica, empeñada en convencernos, contra toda evidencia, que vivíamos en un país abarrotado de antifranquistas), probablemente tenga mucho de tarea pendiente. En la que nos jugamos algo más importante que el conocimiento de nuestro pasado: nos jugamos el conocimiento de nosotros mismos, con todas las contradicciones, incoherencias y desfallecimientos que, inevitablemente, nos constituyen en tanto que seres humanos.        

Como en muchos otros ámbitos, también en el de la necesidad del reencuentro con el pasado las cosas en Cataluña se han desarrollado de una manera peculiar: aquí hay más memoria (mejor dicho, más fastos y celebraciones oficiales conmemorativas) del lejano 1714 que de un pasado reciente, y del que tanto podríamos aprender, como es el de la lucha antifranquista. Se diría que algunos se han propuesto construir, además de estructuras de Estado, estructuras de imaginario colectivo, acordes no con lo que hubo sino con lo que desearían que hubiera habido. Probablemente por esa razón una de las primeras iniciativas del gobierno de CiU en cuanto regresó al poder en 2010 fue la de, con la excusa de la crisis, desmantelar el Memorial Democràtic impulsado por Miquel Caminal, a buen seguro porque a los nuevos gobernantes les desagradaba profundamente tener que confrontarse con lo qué significó -y, sobre todo, quien protagonizó y quien se escaqueaba sistemáticamente- la resistencia antifranquista en Cataluña.

Actitud perfectamente paralela, por cierto, a la que tuvo en sus orígenes TV3 que, para sorpresa de muchos en aquel momento, nunca quiso dedicar ni programas específicos ni particular atención a los protagonistas de la nova cançó, a pesar de su notable contribución a la difusión de las reivindicaciones democráticas de la ciudadanía de este país y de su apoyo a la cultura popular catalana. Se conoce que pesaba más en el ánimo de los primeros responsables de la televisión pública catalana el hecho de que la mayoría de aquellos músicos estuvieran claramente identificados con la izquierda que el inequívoco valor social, cultural y político de su aportación.

¿Y qué hay de la otra región de la intrahistoria, la relacionada con la vida privada y las dimensiones más personales, cotidianas o íntimas? En Cataluña es mencionada de manera muy escasa, entre otras razones porque por aquella época no existía todavía TV3, depositaria oficial y exclusiva de la narrativa de pasado de la sociedad catalana. Repárese en que los años sesenta y primeros setenta apenas son evocados en ella si no es para aludir a determinados episodios relacionados con las reivindicaciones nacionales o lingüísticas, pero prácticamente nunca para reconstruir la realidad completa y compleja de nuestras vidas y experiencias de entonces. Imagino que porque habría que echar mano de determinadas fuentes documentales (el archivo de RTVE, películas, diarios y revistas de la época, etc.), y a muchos les incomodaría la imagen concreta que les devolverían tales espejos. Se verían sin duda mucho mejor adaptados, en todos los sentidos, a aquel mundo de lo que ahora les gustaría recordar.

Y si alguien cree que exagero, que acuda a las páginas del número 400 (primavera de 2014) de la revista L´Avenç, donde encontrará una reveladora entrevista con Artur Mas. En ella explica no sólo como su entorno familiar vivió el franquismo ("es van anar acomodant a aquellas condicions, que eran las que eran") sino también las razones por las que, lejos de tomar conciencia política cuando ingresó en una  Universidad en plena efervescencia en 1974, un año antes de la muerte de Franco, no lo hizo hasta principios de los noventa. Según sus propias palabras, porque “se hacía casi de todo menos clase”, y él pertenecía a un sector de estudiantes bien definido, cuyo perfil muchos lectores recordarán con nitidez. Eran los presuntos apolíticos que solían repetir que ellos iban a la facultad a estudiar.


El catedrático de Filosofía de la Universidad de Barcelona y ex-presidente de 'Federalistes d'Esquerres', Manuel Cruz, presenta su libro "Travesía de la nada" (El Viejo Topo), en conversación con el catedrático de Historia Moderna y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández. El acto, moderado por la periodista Virtu Morón, se celebró en la librería Documenta de Barcelona.