sábado, 22 de octubre de 2016

Cap a una Europa federal (per Silvia López Valentín)

El federalisme no és una solució conjuntural a l'onada nacionalista, no és únicament un tipus d'ordenament territorial o administratiu, sinó que és una cultura, una forma de vida que construïm entre tots i totes cada día mitjançant la globalizació, amb les xarxes socials, els viatges... El federalisme és l'única solució possible per poder garantir la justícia social i la igualtat d'oportunitats per a totes i tots


(Intervenció de Silvia López Valentín a la presentació de Federalistes d’Esquerres al Parlament Europeu)El que m'agradaria dir es basa, per descomptat, en les meves experiències personals i una petita reflexió sobre la situació política actual europea. Per a mi i per a la meva generació, que hem crescut amb el programa Comenius als instituts, amb el que vam tenir l'oportunitat de viure intercanvis entre estudiants de diferents països europeus. Amb el programa Erasmus, que ens oferia l'oportunitat de viure uns mesos a una ciutat europea introduint-nos a la vida universitària, i sabem que viatjar per Europa, és viatjar per casa nostra, ens desconcerta que l'augment dels sentiments nacionalismes ens obliguin a viure certes situacions quan arribem al "món adult", al moment d'accedir al nostre primer lloc de treball, i us explico per què dic això:
Estarem d'acord en el fet que Europa, avui dia, està sent víctima de grans amenaces que són impossibles d'afrontar des d'una posició nacional. Per a poder afrontar aquests reptes que se'ns presenten, necessitem, entre altres coses, tenir una política fiscal i exterior harmonitzada. Per exemple, mentre les grans transnacionals i el capital puguin moure's d'un país a un altre, sense cap tipus de barreres, instal·lant-se en funció de l'Estat Membre que millors condicions els hi ofereixi, els europeus i les europees mai tindrem la força suficient per a poder reclamar uns drets laborals i civils dignes i justos. Si fóssim capaços de no fer-los el joc als grans capitals, tal com els hi estem fent, permetent-los instal·lar-se a Irlanda perquè paguen pocs impostos i contractar a les persones a Grècia perquè allà els salaris són més baixos, guanyaríem com a classe social, guanyaríem com a humanitat.
A causa d'aquesta situació, les joves, sobretot les del sud d'Europa, ens veiem obligades a competir entre nosaltres, per culpa també d'aquesta tendència de polítiques ultraliberals que van començar als anys vuitanta i que encara no hem sigut capaços de parar i a haver d'establir-nos on el capital decideixi explotar-nos.
Als últims anys, a més, estem sent testimonis d'altres grans problemes que també seran impossibles d'afrontar mentre s'abordin des d'una visió nacional. Estem patint un canvi climàtic contra el qual, òbviament, serà inútil qualsevol mesura que es vulgui prendre des d'un sol país, i també estem presenciant cada dia, pels mitjans de comunicació, la gran crisi humanitària que s'està donant a les portes d'Europa a causa de la gran onada de persones refugiades que busquen un lloc digne i segur on poder viure. Amb les seves vides sembla que estiguem jugant, discutint-nos a quants et toca acollir a tu, o a mi.
Des de fa molts anys, sé que l'únic fi possible per a la Unió Europea és la unió federada dels seus actuals Estats Membres, l'únic possible per a poder seguir evolucionant i poder garantir una vida digna i justa per a totes i tots. Però l'onada de moviments nacionalistes al llarg i ample d'Europa, ens fa trontollar aquest objectiu i, a causa d'això, estem en perill de quedar-nos estancats en aquest procés d'evolució cap a lo federal.
Per finalitzar, m'agradaria remarcar que el federalisme no és una solució conjuntural a l'onada nacionalista, no és únicament un tipus d'ordenament territorial o administratiu, sinó que és una cultura, una forma de vida que construïm entre tots i totes cada dia mitjançant la globalització, amb les xarxes socials, els viatges... El federalisme és l'única solució possible per poder garantir la justícia social i la igualtat d'oportunitats per a totes i tots.

Vídeo de l’acte:

martes, 18 de octubre de 2016

Intervenció de Joan Botella a la presentació de Federalistes d’Esquerres al Parlament Europeu

L’única via de solució a la crisi institucional és la recuperació dels elements federals que procedeixen de les millors tradicions espanyoles. El federalisme no s’ha de concebre com una recepta pre-establerta, com un mer arranjament institucional. El federalisme és, sobretot, un conjunt de valors i un conjunt de propostes d’acció política i legislativa. Pot ser una recepta complexa; però és l’única que està a l’altura dels nostres temps
“Federalistes d’Esquerres” és una associació ciutadana creada el 2012, com a resposta a un doble repte, a una doble insatisfacció: En primer lloc, la constitució d’un govern central a Espanya, presidit pel senyor Rajoy, amb una orientació alhora enormement restrictiva dels drets ciutadans i fortament centralitzadora; i en segon lloc, el sorgiment d’un extens moviment separatista a Catalunya, amb àmplia base social (encara que no majoritària) i amb el suport de les institucions de govern de la comunitat autònoma.
Creiem que tots dos moviments constitueixen respostes errònies i unilaterals a un problema real, com és el de la configuració deficient de les estructures estatals a Espanya. La creació al llarg dels últims 35 anys de l’anomenat “Estat de les Autonomies” no s’ha completat adequadament, i es pot considerar avui com una operació frustrada, en la qual tant l’administració central com els governs regionals competeixen entre si, sense que hi hagi suficients incentius per a l’acord i la cooperació lleial entre els dos nivells de govern.
D’aquí es deriven diverses qüestions: una mala articulació entre el govern central i els governs de les comunitats autònomes; una cultura d’escassa responsabilitat fiscal entre uns i altres (especialment visible en els últims anys, en què l’esforç per reduir la despesa pública ha recaigut només sobre els governs regionals i locals, però no sobre el govern central), la gestió ineficient dels programes i serveis d’infraestructures, concebuts d’una manera centralista pel govern de Madrid, la qual cosa fins i tot ha motivat el retret per part d’institucions de la Unió Europea, i la constant desautorització dels governs locals i regionals, obligats a reduir els seus pressupostos, a seguir les orientacions cada vegada més intervencionistes del govern central i, en definitiva, a veure retallada la seva autonomia.
Davant d’això, creiem que l’única via de solució és la recuperació dels elements federals que procedeixen de les millors tradicions espanyoles, i que en bona part es van veure recollits en la Constitució espanyola de 1978. El federalisme no s’ha de concebre com una recepta pre-establerta, com un mer arranjament institucional. El federalisme és, sobretot, un conjunt de valors i un conjunt de propostes d’acció política i legislativa.
Aquests valors i propostes -reconeixement i respecte recíproc; diàleg; polítiques acordades; govern compartit; descentralització i subsidiarietat; racionalitat política i solidaritat- no poden limitar-se a la política nacional. Es poden i s’han de projectar també a l’àmbit europeu: Les dificultats que avui viu la Unió són filles d’una visió parcial, tancada, insuficientment federal (com mostren el retorn dels nacionalismes, la tecnocràcia, l’allunyament entre ciutadans i institucions, el creixement de la “eurofòbia” en alguns països, etc…)
“Federalistes d’Esquerres” és una associació políticament plural, que reuneix ciutadans d’esquerres, tinguin o no tinguin una identitat de partit més precisa, o fins i tot vinculats a diferents partits polítics. Per això com a associació no prenem partit sobre qüestions concretes de l’actualitat, ni adoptem pronunciaments concrets o propostes d’alternatives precises davant de situacions complexes, com la que ara es dóna a Espanya.
Preferim concentrar-nos en els elements més generals, més propers als valors i als grans principis democràtics i constitucionals, fent difusió i informació pública sobre el federalisme, sobre els seus valors i continguts, i especialment sobre les seves potencialitats com a element d’aproximació, com a metodologia d’abordatge de qüestions candents de la realitat social, com la crisi dels refugiats, les polítiques hidràuliques, els mecanismes de solidaritat, la gestió de la complexitat nacional i cultural o el creixement de les desigualtats socials.
Aquest conjunt d’objectius i valors que els hem presentat han de transformar-se en propostes institucionals i polítiques més precises. El nostre objectiu no és prendre partit, ni tan sols formular de manera precisa aquestes propostes (encara que oferim la nostra col·laboració a les forces que la sol·licitin).
Definim la nostra activitat com una activitat predominantment social, i això en un doble àmbit:
  • En primer lloc, difonent la cultura federal entre els nostres conciutadans: actes de presentació, col·loquis, taules rodones, edicions de materials (com el llibre que veuen), o la preparació d’un film documental que, amb el títol de “FEDERAL”, vol mostrar com el federalisme ha resolt problemes aparentment intractables en territoris tan diversos com els Estats Units, l’Índia, Alemanya, Bèlgica o Sud-àfrica.
  • Convocant a grups de tècnics i experts, per elaborar anàlisis de processos que permetin elaborar ulteriorment propostes, tant en el terreny institucional, com en la formulació de polítiques substantives. Volem mostrar de quina manera una perspectiva federal permet abordar i millorar la resposta política davant molts dels problemes plantejats (com l’acollida de refugiats, la gestió de la crisi ambiental, les negociacions de tractats de comerç internacional, les polítiques de recursos hidràulics, o l’ús de llengües minoritàries, com el català, en les institucions de la Unió).
Per concloure: Creiem que l’estancament, l’hostilitat i la insatisfacció ciutadana que es viuen avui a Catalunya, al conjunt d’Espanya i a la mateixa Unió Europea, només es poden superar des d’una actitud que promogui els valors propis de la tradició federalista. La tradició federal ens ofereix els elements avui necessaris per abordar els nostres problemes: Respecte mutu, participació, diàleg, subsidiarietat, autogovern, i govern compartit. Pot ser una recepta complexa; però és l’única que està a l’altura dels nostres temps, molt més solidària i eficaç que els nacionalismes que hem conegut i patit en el passat. Creiem que el futur és federal; i en aquesta direcció volem treballar.
Moltes gràcies!
Vídeo de l’acte:

sábado, 1 de octubre de 2016

Las naciones, entes o entelequias. Hacia un Estado transubjetivo (por Alberto Marco)

En la actualidad, la política territorial en España está prisionera  de un paradigma –hegemónico hasta el siglo XX– que ya no es capaz de resolver los retos de la gobernanza del Estado en el contexto de la Unión Europea y de la mundialización irreversible. Obviamente este paradigma es la nación y su correlato populista de la soberanía nacional. En los comienzos del Siglo XXI, toda soberanía es ya soberanía compartida y colaborativa y, por supuesto, supraestatal; o sea, de fundamento óptimamente federalizante


Del libro “Las naciones, entes o entelequias (hacia un Estado transubjetivo)” (Editorial Montesinos, 2016)


La concepción general del libro se sustenta en una premisa principal: en un Estado democrático moderno, el fundamento del vínculo común de la ciudadanía constituyente nunca puede ser ni trascendente ni preexistente a la propia sociedad actual –históricamente vigente– que se instituye como Estado de Derecho. Asume esta premisa que todo orden jurídico-político origen de un contrato social entre el Estado y la ciudadanía individual (Ej.: Constitución de 1978) no se basa en argumentos categóricos de carácter esencialista, antecedentes y preeminentes a la propia sociedad vigente en un periodo histórico dado; ya sean discursos nacionalistas vindicadores de presuntos derechos históricos, doctrinas religiosas, ideologías populistas utópicas, propuestas de fundamentación social iusnaturalistas, historicistas o étnico-culturales. Todo lo contrario, el fundamento del contrato social ilustrado, origen de la modernidad democrática actual, se sustenta exclusivamente en los conceptos de “civilidad” y “ciudadanía”, a los que es consubstancial el acervo de los derechos humanos fundamentales; independientemente de las preferencias nacionales, religiosas, ideológicas o culturales individuales.

(…..)

Frente al paradigma del Estado-nación –ya periclitado–, se argumenta y se promueve en este libro la disociación conceptual de estas dos entidades filosófico-políticas, históricamente relacionadas, pero no equiparables en la época actual de mundialización. Una nación, su realidad sociológica, es siempre una entidad intersubjetiva subsumida en el Estado; y ello, precisamente en razón de su carácter identitario: una nación es una experiencia de comunión colectiva, una experiencia ritualizada de exaltación comunitaria plena de simbologías, celebraciones, conmemoraciones, efemérides, héroes y próceres de la patria; todo ello dirigido por una elite o aristocracia nacional que se arroga la misión de regir el acontecer social y político de la nación de acuerdo con unos presuntos designios históricos nacionales; un destino providencial ineluctable protagonizado en el transcurso de la historia por el Pueblo en el que –literalmente– se encarnan la identidad y el espíritu colectivo nacionales. Es, por tanto, una entelequia.

Identitario implica además que una nación deriva de una experiencia individual intensamente emotiva que se manifiesta como “sentimiento de pertenencia” a la comunidad nacional. Por esa razón, la adscripción individual al ideario de una nación es resultado de una elección subjetiva estrictamente personal y, coherentemente, tal sentimiento de pertenencia comunitaria e identificación a un colectivo nacional no puede ni debe predicarse en absoluto de quien libremente no desea adscribirse a dicha comunidad. Como afirma Félix Ovejero, una persona que no “siente” su pertenencia a una nación, por definición, no pertenece a ella ¿Y pierde entonces la condición de ciudadanía? En absoluto, porque la condición legal y administrativa de ciudadanía nada tiene que ver con el atributo de nacionalidad, el cual sólo debería ser considerado contingente y circunstancial –por electivo– a efectos jurídico-políticos.

Así pues, una nación siempre está sociológicamente subsumida en el Estado pero no es Estado en sí misma, ya que la pertenencia a una comunidad nacional es una prerrogativa volitiva individual que sólo se hace efectiva mediante el ejercicio del derecho básico de la libertad de elección, pero no tiene carácter jurídico-administrativo o político intrínseco. Congruentemente, si la adscripción a un colectivo nacional tiene un carácter personal y opcional, la “pertenencia” a una nación, en cuanto prerrogativa individual, ni es susceptible de represión (a quien lo desea) ni de imposición (a quien no lo desea).

(…..)

Las personas, en razón del psiquismo humano, se identifican con aquello que constituye el fundamento de sus querencias y sus creencias y, por tanto, con todo aquello a lo que aspiran y anhelan. Y esa identificación deviene indefectiblemente en fundamento de su carácter social, no en cuanto atributo contingente de su carácter, sino como rasgo esencial de su personalidad social. Como muy lucidamente estableciera Erich Fromm, la religiosidad natural –anhelo de trascendencia– consubstancial al modo de ser humano tiende a definir siempre un “objeto de devoción” sobre el que proyectar su anhelo de felicidad utópica, y ese objeto de devoción modula y modela su carácter, “porque somos aquello a lo que nos consagramos, y a lo que nos consagramos motiva nuestra conducta”. De manera que una vez instaurado un objeto de devoción colectiva, consecuentemente, las personas “deseen hacer lo que deben hacer” según lo establecido por el código de devoción comunitario. Nótese que este objeto de devoción, si logra transubstanciarse en “nación” como resultado de un discurso social y cultural hegemónico, devendrá entonces espontáneamente en experiencia identitaria nacionalista pseudoreligiosacolectiva. Reflexiones todas ellas también coincidentes con el pensamiento humanista de Carlos Marx cuando asevera que "no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es el ser social lo que determina su conciencia" (Contribución a la crítica de la economía política. Prólogo).

(…..)

Civilidad, civismo, ciudadanía, cívico no significan lo mismo que nacionalidad, nacionalismo, nación o nacional; ni tan siquiera equivalen a Pueblo, patria o patriotismo. A diferencia de los primeros, que aluden a un sujeto político de derecho individual, una patria o una nación siempre requieren de una elite social que la defina y la regule; que la usufructúe a mayor gloria de sus intereses estamentales. Y esas élites son invariablemente aristocracias nacionales creadoras de un discurso colectivo cultural e histórico mitificado que se autoarroga la detentación del poder –si hegemónico, mejor– y la soberanía política; todo ello en nombre de la nación.

Frente a toda esta mistificación se argumenta en este libro que la soberanía es y sólo puede ser –éticamente– individual. La soberanía es atributo individual y no colectivo porque es connatural e inherente a la dignidad humana primordial, razón por la cual se instituye como atributo ínsito de la ciudadanía. De acuerdo con ello, la soberanía no puede ni debe ser atribuida en ningún caso a una entidad intersubjetiva conceptuada como “nación”, ni tampoco a un territorio definido categóricamente como “nacional”. Porque el carácter de la entidad histórico-cultural que se denomina “nación” es, por su propia naturaleza, preexistente y subsistente al Estado vigente con el que se pretende identificar;  o sea, de carácter pre-político y pre-constitucional. Y, también, aunque pueda sorprender en primera instancia, a-histórico, porque su esencia es por definición –y devoción– intemporal, y aun inmutable e incuestionable en tanto discurso o metarrelato intersubjetivo colectivo mitificado y utópico.

La entidad real que gestiona la soberanía constituyente y ejerce legítimamente la actividad política es el Estado, siendo este último, por definición y por precaución, contingente, mutable y estrictamente temporal, puesto que tiene una fecha fundacional concreta e inequívoca (en el caso de España la Constitución de 1978). Y tampoco le es extraña a un Estado la posibilidad de su potencial caducidad o acabamiento si la ciudadanía soberana instituye un nuevo periodo constituyente que substituya y suceda al anterior (Ej.: la República francesa). Pero se argumenta reiteradamente en este libro que una nación, cualquiera de ellas: española, catalana, vasca, gallega… no debería tener en puridad entidad jurídico-política legitimada constitucionalmente; ni tampoco ser sujeto de soberanía, porque la soberanía política es inherente al consenso de la ciudadanía constituyente del Estado democrático en cada periodo histórico, pero ni deriva ni es inmanente a una nación, en tanto que entidad pre-existente y trascendente al propio Estado democráticamente constituido. Una nación sólo es inteligible como concepción sociocultural e histórica, pero en absoluto como entidad equivalente o equiparable a un Estado democrático constitucional.  

(…..)

¿Cuál es el verdadero demos, la “nación” o la “ciudadanía”?

La significación del paradigma “nación” sólo es inteligible políticamente si se acepta su equiparación conceptual al Estado; ese y no otro es el desiderátum de toda ideología nacionalista; ese es el problema esencial de lo que se denomina el debate territorial en España actualmente. Pero este hecho, sociológicamente incuestionable, en absoluto avala la equivalencia entre los conceptos “nación” y “ciudadanía”; paradigmas ambos pertenecientes a diferente categoría formal y conceptual: libremente opcional la primera; de iure la segunda. Vinculada por un sentimiento emocional de pertenencia a un colectivo identitario la primera; objeto de acatamiento legal constitucional y democrático la segunda. De carácter histórico-cultural sociológico la primera; inapelablemente jurídico-política la segunda. Socialmente intersubjetiva la primera; políticamente transubjetiva la segunda.

Todo esto implica que, por su propia naturaleza, el refrendo social de una nación no aporta necesariamente legitimidad ni soberanía política a una ideología nacionalista, simplemente constata el refrendo sociológico del ideario nacional en cuestión, porque la existencia de cualquier nación es tan real como relativa; explicitada precisamente por el correspondiente refrendo social que suscita. Las naciones existen y tiene una realidad inequívoca porque existentes, reales y soberanas son las personas que se identifican con ellas. Pero carece de sentido el planteamiento de un referéndum sobre presupuestos teóricos que justifiquen y legitimen la equiparación jurídico-política de los paradigmas “nación” y “Estado”: son realidades intercurrentes pero diferentes. Ahora bien, desde instancias de un Estado democrático y de acuerdo con la legislación constitucional que la avale, siempre es posible plantear un referéndum de autodeterminación-independencia, como lo demuestran los ejemplos de Escocia y Quebec. Pero vindicar y exigir un referéndum de independencia justificándolo mediante la premisa de que “una nación –por el mero hecho de serlo– tiene derecho a decidir” (Ej.: DUI), no es ni éticamente procedente, ni legal jurídicamente, ni legítimo políticamente.